Biz hakda

kompaniýasy
zawod

BIZ hakda

Biz döwrebap

giňişleýin topar

Aýratyn port artykmaçlygy bilen Şandong welaýatynda ýerleşýän Kemiwo®2015-nji ýylda hasaba alnan maýasy 10,000,000 RMB bilen döredildi, zawody 4,94 gektardan gowrak meýdany tutýar, takmynan 20 000 m2 deňdir.Kemiwo-nyň esasy işi®metal, plastmassa we kauçuk önümleri we ş.m. maldarçylyk we guş ösdürip ýetişdirmek enjamlaryny dizaýn etmegi, öndürmegi we gurnamagy öz içine alýar. welaýaty we Siçuan welaýatynyň Çengdu.

Birnäçe ýyl bäri çyn ýürekden hyzmat eden bu kompaniýa, ähli derejedäki işgärler we pudak birleşikleri tarapyndan öwgä mynasyp boldy. Hytaýyň Haýwan Oba hojalygy birleşiginiň agzasy we “Made-in-China” -iň gözegçilik barlagçysy bilen sylaglandy.

"Bütewilik aýakly we täzelik görýän" şygaryna eýerip, Kemiwo®baý önüm kategoriýalary, ygtybarly hili we satuwdan soňky hyzmaty sebäpli müşderiler uzak wagtlap gowy garşylandy.Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Aziýa we Afrika ýaly 20-den gowrak ýurtda we sebitde paýlanýar. Mundan başga-da, Hytaýyň we Taýwanyň materiginde köp sanly iri tohumçylyk toparlary bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

Kompaniýa döredildi

W+

Hasaba alnan maýa

Zawod meýdany

+

Satyş sebitleri

ÖNÜMIZ!

Hyzmatdaşlyk ediň

Içerde we daşary ýurtda iri döwrebap maldarçylyk toparlary bilen köp ýyllyk çuňňur hyzmatdaşlygyň üsti bilen Kemiwo®önümleriň dürlüligini we hilini yzygiderli ýokarlandyrmakda baý tejribe toplady.“Muyuan Group”, “Zhengbang Group”, “New Hope Group”, “Kiçijik äpet maldarçylyk enjamlary kärhanasy” we Hytaýda we daşary ýurtlarda sanalan köp sanly kompaniýa biziň uzak möhletli müşderilerimizdir.Önümçilik we gözleg önümlerine maýa goýumlaryny artdyrmak we köne arkaly yzygiderli täze çykarmak arkaly Kemiwo®onlarça milli oýlap tapyş patentine eýe boldy we Intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi.Ilki bilen müşderi ýörelgesini goldaýan Kemiwo®müşderilere elmydama hususylaşdyrylan hyzmat, şahsy önümler we has köp ylmy we amaly maldarçylyk enjamlary bilen üpjün edýär.

Müşderilere has uly üstünlik gazanmak üçin iň oňat öndürilen Hytaýy, iň oňat hilli önümleri we iň oýlanyşykly hyzmaty hödürlemek bilen, içerde we daşary ýurtlarda has köp müşderi bilen çuňňur we çyn ýürekden hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

KOMPANI (A (6)
KOMPANI (A (2)
KOMPANI (A (1)
KOMPANI (A (3)

Näme üçin KEMIWO saýlaň®?

Professional öndüriji

Patent rugsady bilen ähli meşhur we özbaşdak döredilen önümler.

Baý tejribe

OEM / ODM sargytlary galyndy öndürmek we sanjym ýaly mähirli garşylanýar.

Hil kepilligi

100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy, 100% funksiýa synagy, iberilmezden ozal 100% barlag.

Uly hyzmat

Islendik soraga 24 sagadyň dowamynda jogap berler.Bir ýyllyk kepillik we satuwdan soňky ömri.Haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, toparymyz müşderiler üçin çözmek üçin elimizden gelenini eder.

Tehniki goldaw

Yzygiderli tehniki maglumatlar we tehniki okuw goldawy berilýär.

Şahadatnama

CE , CB , ISO 9001 we zerur bolsa BSCI şahadatnamasy goldaýar.

Çalt eltip bermek

Aksiýada nusga tertibi we köpçülikleýin öndürilenden 7-15 gün soň.

Müşderilerimiz

hyzmatdaş

Täze umyt topary

hyzmatdaş

Mu uanuan topary

hyzmatdaş

Kiçijik Gigant

hyzmatdaş

Zhengbang topary